Compliance

Als u uw kliniek of praktijk niet wenst te laten certificeren onder bijvoorbeeld de ISO9001 standaard voor kwaliteitsborging, dient u wel te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dankzij invoering en onderhoud van de module Compliance voldoet u als kliniek of praktijk aan de actuele wet- en regelgeving, heeft u inzicht in mogelijke risico’s en beschikt u over de optimale procedures om correct toezicht te houden en integer te werken. Ter voorbereiding en om te weten waar u staat kan u gebruik maken van de gratis Compliance Scan. Als u deze scan invult nemen wij vrijblijvend contact met u op om samen te bespreken of en wat wij als zorgadviseurs voor u en uw kliniek kunnen betekenen.

​Indien u de module Compliance combineert met Digitale Kliniek ontstaat er een volwaardig managementsysteem waarmee u overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de kwaliteit van de door uw kliniek of praktijk verleende zorg kan bewaken, beheersen en verbeteren.

Samen inventariseren we de voor de kliniek 10 belangrijkste wet- en regelgevingen;

 

  • STAP 1: risico’s inventariseren: De eerste stap is in beeld te krijgen welke 10 wet- en regelgevingen het meest van toepassing zijn. Hiervan worden de relevante risico’s geidentificeerd. Dit is best lastig omdat u wordt geconfronteerd met tal van specifieke wet- en regelgeving en met veldnormen gericht op kwaliteit en patiëntveiligheid. Daarnaast is er ook niet specifieke wet- en regelgeving waar u mee te maken hebt, zoals privacy- en mededingingswetgeving. bpo-axsys kan u behulpzaam zijn bij de inventarisatie op het gebied van wet- en regelgeving en kan u duidelijk maken wat de verplichtingen die uit de wet- en regelgeving voortkomen. Ook kunnen wij u aangeven wat de consequenties zijn als deze verplichtingen niet nagekomen worden.
  • STAP 2: risicobeoordeling: Nadat de risico’s zijn geinventariseerd, worden deze beoordeeld. Er moet worden gekeken naar hoe groot de kans is dat de geinventariseerde risico’s optreden en hoe ernstig de gevolgen zijn in dat geval. Op  of, en zo ja welke, eisen moeten worden gesteld aan de bedrijfsvoering van de organisatie.
  • STAP 3: compliancebeleid: Na de risicobeoordeling wordt een vertaling gemaakt naar het compliancebeleid. In dit beleid wordt waar het kan een nuttige onderverdeling gemaakt vertaald naar de aard van de aangetroffen risico’s. Per risico moet vervolgens in kaart worden gebracht welke eisen worden gesteld aan de dagelijkse praktijk binnen de zorginstelling. Dit zorgt ervoor dat de risico’s die niet aanvaardbaar zijn worden uitgesloten en de risico’s die beheerst kunnen worden ook daadwerkelijk worden beheerst.
  • STAP 4: uitvoeren en actief risico’s verminderen: De uitvoering van het compliancebeleid is de meest wezenlijke stap in het complianceproces. Hoe dit kan en uitgevoerd moet worden, zal afhangen van de reeds geidentificeerde risico’s, de mate van de waarschijnlijklheid dat deze zich kunnen voordoen en de ernst van de consequenties daarvan voor de zorginstelling. De doelmatige uitvoering is mede afhankelijk van de cultuur van de zorginstelling.
  • STAP 5: toezicht (uitsluitend indien er een onderhoudscontract is afgesloten): Een belangrijke factor voor het succes van het compliancebeleid en de uitvoering daarvan is het toezicht daarop. Dit kan worden uitgevoerd door een compliance officer. bpo-axsys kan u daar ook behulpzaam bij zijn in de vorm van een comliance officer.
  • STAP 6: compliant blijven (uitsluitend indien er een onderhoudscontract is afgesloten): Wet- en regelgeving en de toepassing daarvan veranderen continu. Ook uw organisatie staat niet stil en is aan verandereing onderheving, denk aan uitbreiding, verhuizing, etc. Het compliancebeleid dient dus rekening te houden met die veranderingen. Regelmatig aanpassen van het compliancebeleid vfoorkomt ongecontroleerde risico’s met alle gevolgen vandien.
Compliance geeft rust: Weten dat u voldoet aan de compliance eisen geeft rust in de organisatie waardoor u zich nog meer kan richten op de patient. bpo-axsys compliance adviseurs zijn u behulpzaam bij het compliance vraagstuk. Garanties kunnen wij in deze niet geven omdat een organisatie nooit 100% compliant kan zijn. De directie, raad van bestuur blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het eigen handelen en dus voor het compliant zijn van de zorg organisatie.
Gedeelde visie: Op basis van één intakegesprek bekijken we samen of er een gedeelde visie is op het compliance vraagstuk. op basis van deze gedeelde visie kunnen wij een offerte uitwerken voor het opzetten van een compliance programma voor uw organisatie. Ook het leveren van een Compliance Officer die toezicht houdt, de Raad van bestuur adviseert en meehelpt om de organisatie compliant te houden behoort tot de mogelijkheden. Vanzelfsprekend blijft de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het handelen van de kliniek of de praktijk.

Als u het opzetten en implementeren van de, voor uw kliniek of praktijk, relevantie compliance eisen wenst te borgen in Digitale Kliniek, gecombineerd met een 2-jarig onderhoudscontract, factureren wij de totale kosten over een periode van 24 maanden.

Dit heeft tot gevolg dat u de kosten kan spreiden en maandelijks een klein bedrag betaalt…..

​- Opzetten en implementeren van relevante complianceeisen:  € 6.500,–
​- Digitale Kliniek inclusief 2 extra modules: digitaal melden en digitale registraties: € 5.400,—
– Onderhoud 1e jaar:  €​ 2.500,–
– Onderhoud 1e jaar:  €​ 2.500,–

Facturatie in 24 termijnen, per termijn (maand) excl.BTW:   € 704,16

Datasheet

Opzetten van de module Compliance wat verankerd kan worden in Digitale Kliniek.

Ook voor het onderhoud is bij bpo-axsys een onderhoudscontract af te sluiten.

– Duur: 3 tot 4 maanden
– De prijs is excl. BTW.

In 24 maandelijkse termijnen te betalen! Kijk onder begroting voor een rekenvoorbeeld.

€ 6.500,00