Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden door bpo-axsys.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden dan wel voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen geldig als zij schriftelijk door bpo-axsys zorgadviseurs zijn bevestigd of In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en die van de opdrachtgever prevaleren deze voorwaarden.
 3. Alle aanbiedingen van bpo-axsys zorgadviseurs zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, en kunnen door bpo-axsys zorgadviseurs worden herroepen binnen drie dagen nadat zij door de opdrachtgever zijn
 4. Opdrachten en overeenkomsten worden door bpo-axsys zorgadviseurs eerst bindend nadat deze door bpo-axsys zorgadviseurs schriftelijk zijn aanvaard respectievelijk Wijzigingen in en aanvullingen op bestaande opdrachten of overeenkomsten zijn eveneens pas bindend nadat zij schriftelijk door bpo-axsys zorgadviseurs zijn bevestigd.
 5. De werkzaamheden die door bpo-axsys zorgadviseurs worden uitgevoerd zijn omschreven in de offerte. Uitbreiding of vermindering daarvan dient schriftelijk te worden
 6. De opdrachtgever is gehouden aan bpo-axsys zorgadviseurs alle medewerking te verlenen die deze voor de uitvoering van de opdracht nodig Bij gebreke daarvan behoudt bpo-axsys zorgadviseurs zich het recht voor de samenwerking te beëindigen.
 7. De door de opdrachtgever te betalen vergoeding wordt vastgesteld door middel van de in de offerte opgenomen tarieven en methode(n). De bedragen die de opdrachtgever is verschuldigd worden periodiek gefactureerd volgens het in de offerte opgenomen
 8. De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de facturen binnen de overeengekomen termijn na factuurdatum en zonder nadere ingebrekestelling tot betaling van de wettelijke rente en de kosten van invordering indien de opdrachtgever de betalingstermijn
 9. Als de betalingstermijn wordt overschreden behoudt bpo-axsys zorgadviseurs zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat openstaande facturen zijn
 10. De tarieven zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde (B.T.W.).
 11. De tarieven zijn steeds één kalenderjaar geldig en mogen aan het begin van een kalenderjaar worden bijgesteld.
 12. bpo-axsys zorgadviseurs zal alleen aansprakelijk zijn voor direct geleden schade die het gevolg is van wanprestatie van bpo-axsys zorgadviseurs tot ten hoogste het bedrag dat de opdrachtgever is verschuldigd op grond van het bepaalde onder punt 7. Alle aansprakelijkheid voor andere schade, ongeacht uit welken hoofde, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 13. bpo-axsys zorgadviseurs zal niet aansprakelijk zijn voor geleden schade die ontstaat als gevolg van het feit dat de resultaten van de werkzaamheden niet of onvoldoende bijdragen aan hetgeen de opdrachtgever verwacht of doordat bij toepassing van de resultaten inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
 14. Digitale Kliniek: bpo-axsys zorgadviseurs kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies aan functionaliteit in Digitale Kliniek, kosten en/of schade die is ontstaan door wijzigingen en/of updates die door Microsoft worden uitgebracht en/of doorgevoerd in Office365 SharePoint Online.
 15. Digitale Kliniek: Digitale Kliniek mag uitsluitend worden gebruikt door de organisatie waaraan de licentie is verleend.
 16. Alle kosten en schaden die worden veroorzaakt door het in gebreke blijven van de opdrachtgever komen voor diens rekening.
 17. De opdrachtgever vrijwaart bpo-axsys zorgadviseurs tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade die voortvloeit uit de toepassing of het gebruik van de resultaten van de werkzaamheden van bpo-axsys zorgadviseurs door de opdrachtgever of door een ander aan wie de opdrachtgever deze resultaten ter beschikking
 18. bpo-axsys zorgadviseurs verplicht zich tot geheimhouding van de inhoud van de opdracht gedurende drie jaar na de datum van de laatste factuur, tenzij anders is bepaald in een schriftelijke
 19. bpo-axsys zorgadviseurs verplicht zich tot een vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij van de opdrachtgever verstrekt krijgt.
 20. Op de overeenkomsten die zijn afgesloten met bpo-axsys zorgadviseurs is het Nederlandse Recht van
 21. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten met bpo-axsys zorgadviseurs zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch.